[ARM入门] 关于arm-linxu-g++到makefile改写

[复制链接]
351|4
 楼主 | 2017-4-15 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
做到一个项目,需要编译arm到c++代码,因为需要用到其他到c++库,不知到makefile怎么写。请大家赐教。
arm-linux-gcc到makefile如下,但是我不知道c++的链接库在哪里?具体需要怎么写?

.SUFFIXES : .x .o .c .s

ROOT = /usr/local/arm_linux_4.2
INC = $(ROOT)/arm-linux/include
LIB = $(ROOT)/lib/gcc/arm-linux/4.2.1
LIB1 = $(ROOT)/arm-linux/lib

CC = arm-linux-gcc -O2 -I$(INC)
WEC_LDFLAGS = -L$(LIB) -L$(LIB1)
STRIP = arm-linux-strip

TARGET = vin_demo
SRCS = vin_demo.c JpegEnc.c dsc.c V4L.c exif.c
#LIBS = -lgcc
LIBS =

all:
        $(CC) $(WEC_LDFLAGS) $(SRCS) -o $(TARGET) $(LIBS) -static
        $(STRIP) $(TARGET)

clean:
        rm -f *.o
        rm -f *.x
        rm -f *.flat
        rm -f *.map
        rm -f temp
        rm -f *.img
        rm -f $(TARGET)
        rm -f *.gdb
        rm -f *.bak
 楼主 | 2017-4-15 21:08 | 显示全部楼层
因为我需要用到一个opencv到一个c++库,所以不知到怎么弄
 楼主 | 2017-4-15 21:19 | 显示全部楼层
我到交叉编译器结构如下
dzqiu@dzqiu-HP:/usr/local/arm_linux_4.2$ ls
arm-linux               bin      info  libexec  sbin
arm-none-linux-gnueabi  include  lib   man      share
dzqiu@dzqiu-HP:/usr/local/arm_linux_4.2$ ls arm-linux
bin  include  info  lib  man  sbin  share  ssl
dzqiu@dzqiu-HP:/usr/local/arm_linux_4.2$ ls lib
gcc  ldscripts  libarm-linux-sim.a  libiberty.a
dzqiu@dzqiu-HP:/usr/local/arm_linux_4.2$
 楼主 | 2017-4-15 22:35 | 显示全部楼层
我直接想arm-linux-gcc改为arm-linux-g++,但是为什么编译过程中会报错,说没有头文件,那个头文件在就当前目录,makefile需要包括当前目录到头文件吗?
 楼主 | 2017-4-17 12:45 | 显示全部楼层
已解决,我在编译器中索引到是arm-linux-4.3.3的库,却用了4.4.2到编译器,更改编译器后解决。
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主

论坛热帖

关闭

热门推荐上一条 /4 下一条

分享 快速回复 返回顶部 返回列表