[STC单片机] 数字电烙铁程序问题求指教

[复制链接]
872|13
 楼主 | 2018-10-9 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人之前搞硬件的,自学单片机第一次搞这款数字电烙铁,发现编译时不通过,弄了好几天,在网上找过一些资料还是没头绪,水平有待提高,请各位大神指点下,深谢!下面是程序:
 楼主 | 2018-10-9 19:38 | 显示全部楼层
 1. #include"STC15.h"
 2. #include "intrins.h"
 3. //#include "Display.h"
 4. #define  Display
 5. #define  uchar  unsigned char  
 6. #define  uint   unsigned int  
 7. #define  ulong  unsigned long
 8. #define ADC_POWER   0x80            //ADCµçÔ´¿ØÖÆλ
 9. #define ADC_FLAG    0x10            //ADCÍê³É±êÖ¾
 10. #define ADC_START   0x08            //ADCÆðʼ¿ØÖÆλ
 11. #define ADC_SPEEDLL 0x00            //540¸öʱÖÓ
 12. #define ADC_SPEEDL  0x20            //360¸öʱÖÓ
 13. #define ADC_SPEEDH  0x40            //180¸öʱÖÓ
 14. #define ADC_SPEEDHH 0x60            //90¸öʱÖÓ

 15. sbit baiwei=P1^3;
 16. sbit shiwei=P1^2;
 17. sbit gewei=P1^1;
 18. sbit danwei=P1^0;
 19. //sbit dian=P3^4;
 20. /*sfr P1M0=0x0f;
 21. sfr P1M1=0x00;
 22. sfr P3M0=0xff;
 23. sfr P3M1=0x00; */
 24. sbit up=P1^0;
 25. sbit down=P1^1;

 26. sbit heat=P1^7;
 27. //sbit s2=P1^2;

 28. uchar makesure;//S3¼ü ¡°È·Èϼü¡°
 29. uchar tp=0;
 30. uchar num=0;
 31. uchar ad=0;
 32. char s1,s2,s3,temp;[code]uchar code LED[]={0xCF,0x0C,0xEA,0xE3,0xAC,0x67,0xE7,0x0E,0xEF,0x6F,0x5e}; //¶¨ÒåÊýÂë¹Ü0-9Êý×éºÍСÊýµãµ¥Î»¡°C"[code]const ulong KT_1[14][101]=       
 33. {
 34.         /*-100  0*/
 35.         {        3568,3523,3492,3461,3430,3399,3368,3337,3305,3274,
 36.                 3242,3211,3179,3147,3115,3082,3050,3018,2985,2953,
 37.                 2920,2887,2854,2821,2788,2754,2721,2687,2654,2620,
 38.                 2586,2552,2518,2484,2450,2416,2381,2347,2312,2277,
 39.                 2243,2208,2173,2137,2102,2067,2032,1996,1961,1925,
 40.                 1889,1853,1817,1781,1745,1709,1673,1636,1600,1563,
 41.                 1527,1490,1453,1416,1379,1342,1305,1268,1231,1193,
 42.                 1156,1118,1081,1043,1005, 968, 930, 892, 854, 816,
 43.                 777 ,739 , 701, 662, 624, 585, 547, 508, 469, 431,
 44.                 392 ,353 , 314, 275, 236, 197, 157, 118,  79,  39,  
 45.                 0
 46.         },
 47.           
 48.           /*0   100*/
 49.         {           0,  39,  79, 119, 158, 198, 238, 277, 317, 357,                                 
 50.                   397, 437, 477, 517, 557, 597, 637, 677, 718, 758,                                          
 51.                   798, 838, 879, 919, 960,1000,1041,1081,1122,1162,                        
 52.                  1203,1244,1285,1325,1366,1407,1448,1489,1529,1570,     
 53.                  1611,1652,1693,1734,1776,1817,1858,1899,1940,1981,
 54.                  2022,2064,2105,2146,2188,2229,2270,2312,2353,2394,
 55.                  2436,2477,2519,2560,2601,2643,2684,2726,2767,2809,
 56.                  2850,2892,2933,2975,3016,3058,3100,3141,3183,3224,
 57.                  3266,3307,3349,3390,3432,3473,3515,3556,3598,3639,
 58.                  3681,3722,3764,3805,3847,3888,3930,3971,4012,4054,
 59.                  4095  
 60.          },
 61.         /*100   200  */
 62.         {
 63.                 4095,4137,4178,4219,4261,4302,4343,4384,4426,4467,
 64.                 4508,4549,4590,4632,4673,4714,4755,4796,4837,4878,
 65.                 4919,4960,5001,5042,5083,5124,5164,5205,5246,5287,
 66.                 5327,5368,5409,5450,5490,5531,5571,5612,5652,5693,
 67.                 5733,5774,5814,5855,5895,5936,5976,6016,6057,6097,
 68.                 6137,6177,6218,6258,6298,6338,6378,6419,6459,6499,
 69.                 6539,6579,6619,6659,6699,6739,6779,6819,6859,6899,
 70.                 6939,6979,7019,7059,7099,7139,7179,7219,7259,7299,
 71.                 7338,7378,7418,7458,7498,7538,7578,7618,7658,7697,
 72.                 7737,7777,7817,7857,7897,7937,7977,8017,8057,8097,
 73.                 8137
 74.         },
 75.         /*200  300  */
 76.         {
 77.                  8137, 8177, 8216, 8256, 8296, 8236, 8376, 8416, 8456, 8497,
 78.                  8537, 8577, 8617, 8657, 8697, 8737, 8777, 8817, 8857, 8898,
 79.                  8938, 8978, 9018, 9058, 9099, 9139, 9179, 9220, 9260, 9300,
 80.                  9341, 9381, 9421, 9462, 9502, 9543, 9583, 9624, 9664, 9705,
 81.                  9745, 9786, 9826, 9867, 9907, 9948, 9989,10029,10070,10111,
 82.                 10151,10192,10233,10274,10315,10355,10396,10437,10478,10519,
 83.                 10560,10600,10641,10682,10723,10764,10805,10846,10887,10928,
 84.                 10969,11010,11051,11093,11134,11175,11216,11257,11298,11239,
 85.                 11381,11422,11463,11504,11546,11587,11628,11669,11711,11752,
 86.                 11793,11835,11876,11918,11959,12000,12042,12083,12125,12166,
 87.                 12207
 88.         }
 89.                
 90. };
 91. /*****************ÑÓʱ×Ó³ÌÐò*****************/
 92. void delayus(uint xus)
 93. {
 94.    uint i,j;
 95.    for(i=0;i<xus;i++)
 96.    for(j=0;j<10;j++);
 97.    }


 98. void delay1ms(unsigned int i)
 99. {
 100.      uchar j;
 101.          while(i--)
 102.          {

 103.        for(j=0;j>115;j++);
 104.            {;}
 105.            }
 106.    }[code]/*********¶Ë¿Ú³õʼ»¯********/
 107. /*void Init()
 108. {
 109.   P1M1&=~0X40;
 110.   P1M0|=0Xf3;
 111.   P3M1=0X00;
 112.   P3M0=0XFF;
 113.   P1M0&=~0X40;//P1^6¸ß×èÊäÈë
 114.   P1M1|=0X40;
 115.   ADC_CONTR=0X80;//Æô¶¯
 116.   ADC_START=0X08;
 117.   delay1ms(2);
 118.   AUXR1&=~0X04;//ADÖµ´¢´æ·½Ê½
 119.   ADC_CONTR=0XE1;
 120.   }        */  
 121. void Init()
 122.   {
 123.    P1M0= 0x0f;            
 124.    P1M1= 0x00;
 125.    P3M0=0xff;
 126.    P3M1=0x00;              
 127.    P1ASF=0x20;               //ÉèÖÃP1µÄµÚ6ͨµÀ¶Ë¿Ú×÷ΪģÄâÊäÈë
 128.    ADC_RES=0;                //Çå³ýADC_RES´æ´¢Æ÷ÒÔÇ°µÄ½á¹û
 129.    ADC_RESL=0;               //Çå³ýADC_RESL´æ´¢Æ÷ÒÔÇ°µÄ½á¹û
 130.    ADC_CONTR=ADC_POWER|ADC_SPEEDLL;   //ADC ¿ªÆôµçÔ´¡¢×ª»»ËÙ¶È
 131.    delay1ms(2);                      //ÉϵçÑÓʱ1ms
 132.     }       


 133. /****¼üÅ̼ì²â*****/
 134. void Keyboardset(void)
 135. {
 136.   
 137. if((s1+s2+s3)!=0)
 138. {
 139.   if(s1==1)
 140.   num=num-1;
 141.   Display(num,tp);
 142.   }
 143.   if(s2==1)
 144.   {
 145.    num=num+1;
 146.    Display(num,tp);
 147.    if(num>=99)num=99;
 148.    }
 149.     if(s3==1)
 150.         {
 151.       if(num>tp)
 152.           makesure=1;
 153.           return;
 154.     }
 155.         }
 156.                   
 157. /********°´¼üɨÃ躯Êý**********/
 158. void Keyask(void)
 159. {
 160.   uchar tepm;
 161. s1=0;
 162. s2=0;
 163. s3=0;
 164. P1=0x30;
 165. P5=0xff;
 166. tepm=P1&0X30;
 167. if(temp!=0x30)
 168. {
 169.   delay1ms(10);
 170.   if(temp!=0x30)
 171.   switch(temp)
 172.   {
 173.    case(0x20):s1=1;
 174.    while(!(P1&0X10));
 175.    break;
 176.    case(0x10):s2=1;
 177.    while(!(P1&0x20));
 178.    break;
 179.    }
 180.    }
 181.    P1=0X70;
 182.    if(temp!=0x30)
 183.    {
 184.      delay1ms(10);
 185.          if(temp!=0x30)
 186.         switch(temp)
 187.         {
 188.         case(0x20):s3=1;
 189.    while(!(P1&0X10));
 190.    }
 191.    }
 192.    }         
 193. /**********AD³õʼ»¯²¢²É¼¯**************/
 194. /*uchar getAD(void)
 195. {
 196. uchar i;
 197. uint sum=0;
 198. for(i=0;i<8;i++)
 199. {
 200.   ADC_CONTR|=0X08;
 201.   BIT3=0x08(ADC_STARTAD)
 202.   delay(1);
 203.   P1ASF=0x40;
 204.   while((ADC_CONTR&0x10)==0x00);//µÈ´ýת»»½áÊø
 205.   ADC_CONTR&=~0x10;
 206.   sum+=ADC_RES;
 207.   }
 208.   sum>>=3;
 209.   return(uchar)sum;        //Ç¿ÖÆת»»ÎªucharÐÎʽ
 210.   }          */
 211. uint get_ad_result(uchar channel)
 212. {
 213.    uchar ad_finished=0;//´æ´¢A/Dת»»±êÖ¾
 214.    uchar i;
 215.    uint sum=0;
 216.    for(i=0;i<8;i++)
 217.    {
 218.    ADC_RES=0;//¸ß8λÇåÁã
 219.    ADC_RESL=0;//µÍ2λÇåÁã
 220.    channel&=0x07;//0000 0111 ÇåÁã¸ß5λ
 221.    ADC_CONTR=0x60;//ת»»ËÙÂÊΪ70¸öʱÖÓÖÜÆÚת»»1´Î
 222.     _nop_();
 223.     ADC_CONTR=channel;//Ñ¡ÔñA/Dµ±Ç°Í¨µÀ
 224.     _nop_();
 225.     ADC_CONTR|=0x80;//Æô¶¯A/DµçÔ´
 226.     delay1ms(2);//ÑÓʱһÏÂʹÊäÈëµçѹ´ïµ½Îȶ¨
 227.     ADC_CONTR|=0x08;//0000,1000 Áî ADCS = 1, Æô¶¯A/Dת»»,
 228.     ad_finished=0;
 229.     while(ad_finished==0)//µÈ´ýA/Dת»»½áÊø
 230.    {
 231.      ad_finished=(ADC_CONTR&0x10); //0001,0000 ²âÊÔA/Dת»»½áÊø·ñ
 232.       }
 233.       ADC_CONTR&=0xE7;//1111,0111 Çå ADC_FLAG λ, ¹Ø±ÕA/Dת»», sum+=ADC_RES;
 234.           sum+=ADC_RES;
 235.           }
 236.       sum>>=3;                 //Çóȡƽ¾ùÖµ
 237.       return(uchar)sum;        //Ç¿ÖÆת»»ÎªucharÐÎʽ
 238.       return(ADC_RES*256+ADC_RESL);//·µ»Ø A/D ¸ß8λ+µÍ2λת»»½á¹û
 239.    }         

 240. /*************ÊýÂë¹ÜÏÔʾ*****************/
 241.   void Display(num,tp)
 242.   {

 243.     P3=0x00;
 244.     baiwei=0;
 245.         P3=LED[num/10];
 246.         baiwei=1;
 247.         delay5ms();
 248.         shiwei=0;
 249.         P3=LED[num%10];
 250.         shiwei=1;
 251.         delay5ms();
 252.         gewei=0;
 253.         P3=LED[tp%10];
 254.         gewei=1;
 255.         delay5ms();
 256.         dianwei=0;
 257.         P3=0x5e;
 258.         dianwei=1;
 259.         delay5ms();
 260.         }
 261.    /*uchar ge,shi,bai;
 262.    bai=num/100%10;
 263.    shi=num/10%10;
 264.    ge=num%10;
 265.    
 266.    P3=0x00;          //ÏûÒþ
 267.    baiwei=0;
 268.    P3=LED[bai];//°Ùλ
 269.    baiwei=1;
 270.    delay5ms(2);
 271.    shiwei=0;
 272.    P3=LED[shi];//ʮλ
 273.    shiwei=1;
 274.    delay5ms(2);
 275.    gewei=0;
 276.    P3=LED[ge];//¸öλ
 277.    gewei=1;
 278.    delay5ms(2);
 279.    dianwei=0;
 280.    P3=0xe5;          //ÏÔʾµ¥Î»¡±C"
 281.    dianwe=1;
 282.    delay5ms(2);
 283.    } */
 284. /***********Ö÷³ÌÐò***********/
 285.    void main()
 286.    {
 287.     Init();
 288.         while(1)
 289.         {
 290.          Keyboardset();
 291.          ad=get_AD();
 292.          tp=KT_1[ad/2];
 293.          if(makesure==1)
 294.          {
 295.           if(num>=tp)
 296.           {
 297.           heat=1;
 298.           }
 299.           if(tp>num)
 300.           {
 301.            heat=0;
 302.            }
 303.            }
 304.            display(num,tp);
 305.            }
 306.            }
复制代码
[/code][/code][/code]

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-9 19:40 | 显示全部楼层
感温探头是K型热电偶,下面数据表是一部份数据

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-9 19:45 | 显示全部楼层
附图是编译不通过的
这是编译不通过.jpg

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-9 19:46 | 显示全部楼层
这是原理图,供电是5V2A

数字烙铁.pdf

126.11 KB, 下载次数: 23

使用特权

评论回复
| 2018-10-10 08:32 | 显示全部楼层
LKC134 发表于 2018-10-9 19:46
这是原理图,供电是5V2A

有些是少了分号,有些是逗号

双击错误信息,就知道问题在哪

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-10 09:02 | 显示全部楼层
看了,是显示函数那项出的问题。

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-10 09:04 | 显示全部楼层
指向void Display(num,tp)这句

使用特权

评论回复
| 2018-10-10 09:53 | 显示全部楼层
LKC134 发表于 2018-10-10 09:04
指向void Display(num,tp)这句

少了分号

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-10 10:22 | 显示全部楼层
已加了,但还是不行

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-10 10:27 | 显示全部楼层
我重新改下:
void Display();
{
   num=tp;
uchar  b,sh,g;
b=num/100;
sh=(num/10)%10;
g =num%10;
................
编译是指向 void Display()这句说语法错误“)”提示这个括号。

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-10 10:47 | 显示全部楼层
刚查了下程序,在程序开头那里漏了一句函数定义
加上这句void Display(num,tp);就好了,但是还有其它问题,我再查查,感谢版主的回复。如确实不行再劳烦你了。

使用特权

评论回复
| 2018-10-10 11:13 | 显示全部楼层
LKC134 发表于 2018-10-10 10:27
我重新改下:
void Display();
{

函数定义的时候,需要有参数或者写 void ,且末尾不用分号
函数调用时,不用加 void ,如果有参数一定要填写正确的参数

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-10 15:37 | 显示全部楼层
现在编译通过了,但是有7个警告,烧录后数码管只显示(0000),发现在显示程序那里位分配没有作用,将它屏蔽后编译少了4个警告,还在摸索中。

使用特权

评论回复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
*滑动验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式

论坛热帖

关闭

热门推荐上一条 /2 下一条

在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表