[M4] STM32两个定时器同时工作,有一个定时器不工作怎么办?

[复制链接]
1397|4
 楼主 | 2017-4-6 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 huzb11 于 2017-4-6 16:58 编辑

串口3接GPS模块,串口2接GPRS模块。单独运行串口3  GPRS程序,工作正常,单独运行串口2  GPS程序也正常,两个程序同时运行,发现GPRS运行正常,GPS数据都为0,有时按一下按键,又有数据,但是数据不能更新,不知是定时器之间配制冲突了,还是中断优先级配制的问题引起的。哪位帮我分析一下。

这是串口2配制,复制串口3,更改的:

__align(8) u8 USART2_TX_BUF[USART2_MAX_SEND_LEN];         
#ifdef USART2_RX_EN                                                                        
u8 USART2_RX_BUF[USART2_MAX_RECV_LEN];                 


u16 USART2_RX_STA=0;            
void USART2_IRQHandler(void)
{
        u8 res;            
        if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)
        {         

        res =USART_ReceiveData(USART2);               
        if((USART2_RX_STA&(1<<15))==0)                 
        {
                if(USART2_RX_STA<USART2_MAX_RECV_LEN)              
                {
                        //TIM_SetCounter(TIM7,0);                  
      TIM_SetCounter(TIM5,0);                                          
                        if(USART2_RX_STA==0)               
                                //TIM_Cmd(TIM7, ENABLE);            
                        TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);            
                        USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA++]=res;                    
                }else
                {
                        USART2_RX_STA|=1<<15;                                       
                }
        }         
}                                                                                 
}  
#endif        
//3õê¼»ˉIO ′®¿ú2
//bound:2¨ìØÂê         


void usart2_init(u32 bound)
{  

        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);      
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE);   

         USART_DeInit(USART2);                                   
        
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2);  
        GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2);        
        
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2 | GPIO_Pin_3;   
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;              
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;               
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;           
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;              
        GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                     
        
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;                                   
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;                    
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;                        
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;                           
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;                     

        USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);                                      

        USART_Cmd(USART2, ENABLE);                                                     
        
  USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);            
        
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;               
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                       
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                
        TIM5_Int_Init(100-1,8400-1);                                    
        USART2_RX_STA=0;                                                
        TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);                              
}


//′®¿ú2,printf oˉêy
//è·±£ò»′η¢Ëíêy¾Y2»3¬1yUSART2_MAX_SEND_LEN×Ö½ú
void u2_printf(char* fmt,...)  
{  
        u16 i,j;
        va_list ap;
        va_start(ap,fmt);
        vsprintf((char*)USART2_TX_BUF,fmt,ap);
        va_end(ap);
        i=strlen((const char*)USART2_TX_BUF);                    
        for(j=0;j<i;j++)                                          
          while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET);
                USART_SendData(USART2,(uint8_t)USART2_TX_BUF[j]);           
        }
        
}


这是串口3配制:
u16 USART3_RX_STA=0;            
void USART3_IRQHandler(void)
{
        u8 res;            
        if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)
        {         

        res =USART_ReceiveData(USART3);               
        if((USART3_RX_STA&(1<<15))==0)
        {
                if(USART3_RX_STA<USART3_MAX_RECV_LEN)               
                {
                        TIM_SetCounter(TIM7,0);//¼ÆêyÆ÷Çå¿Õ                                         
                        if(USART3_RX_STA==0)               
                                TIM_Cmd(TIM7, ENABLE);
                        USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA++]=res;                  
                }else
                {
                        USART3_RX_STA|=1<<15;                                       
                }
        }         
}                                                                                 
}  
#endif        
//3õê¼»ˉIO ′®¿ú3
//bound:2¨ìØÂê         
void usart3_init(u32 bound)
{  

        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
        USART_InitTypeDef USART_InitStructure;

        
        RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB,ENABLE);
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);

        USART_DeInit(USART3);  //¸′λ′®¿ú3
        
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource11,GPIO_AF_USART3);
        GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART3);     
        
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_10;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
        GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;      
        GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
        GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStructure);
        
        USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;
        USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
        USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
        USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
        USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
        USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;      

        USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //3õê¼»ˉ′®¿ú3

        USART_Cmd(USART3, ENABLE);              
        
  USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
        
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2 ;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3;               
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                     
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        
        TIM7_Int_Init(1000-1,8400-1);              
        USART3_RX_STA=0;               
        TIM_Cmd(TIM7, DISABLE);
         

}

//′®¿ú3,printf oˉêy
//è·±£ò»′η¢Ëíêy¾Y2»3¬1yUSART3_MAX_SEND_LEN×Ö½ú
void u3_printf(char* fmt,...)  
{  
        u16 i,j;
        va_list ap;
        va_start(ap,fmt);
        vsprintf((char*)USART3_TX_BUF,fmt,ap);
        va_end(ap);
        i=strlen((const char*)USART3_TX_BUF);//′Ë′η¢Ëíêy¾YμÄ3¤¶è
        for(j=0;j<i;j++)//Ñ-»··¢Ëíêy¾Y
        {
          while(USART_GetFlagStatus(USART3,USART_FLAG_TC)==RESET);  //μè′yéÏ′Î′«êäíê3é
                USART_SendData(USART3,(uint8_t)USART3_TX_BUF[j]);          //·¢Ëíêy¾Yμ½′®¿ú3
        }
        


以下是定时器7与定时器5的代码,原来两个模块接的都是定时器7,我把TIM7,直接变成TIM5,分开运行都正常。合并成一个工程后,发现调用函数,两个一起,只能运行一个模块。我注释任意一个函数,留下一个函数,都能正常运行。请哪位帮我指点指点,究竟哪儿出了问题?感谢!

extern vu16 USART3_RX_STA;      //¶¨ê±Æ÷7ÅäoÏ′®¿ú3¿ØÖÆGPS
//¶¨ê±Æ÷7ÖD¶Ï·tÎñ3ìDò                    
void TIM7_IRQHandler(void)
{         
        if (TIM_GetITStatus(TIM7, TIM_IT_Update) != RESET)//êǸüDÂÖD¶Ï
        {                                    
                USART3_RX_STA|=1<<15;        //±ê¼Ç½óêÕíê3é
                TIM_ClearITPendingBit(TIM7, TIM_IT_Update  );  //Çå3yTIM7¸üDÂÖD¶Ï±êÖ¾   
                TIM_Cmd(TIM7, DISABLE);  //1رÕTIM7
        }            
}


void TIM7_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{        
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);//TIM7ê±Öóê1Äü   
        
        //¶¨ê±Æ÷TIM73õê¼»ˉ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //éèÖÃÔúÏÂò»¸ö¸üDÂê¼t×°èë»î¶ˉμÄ×Ô¶ˉÖØ×°ÔؼÄ′æÆ÷ÖüÆúμÄÖμ        
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //éèÖÃóÃà′×÷ÎaTIMxê±ÖóÆμÂê3yêyμÄÔ¤·ÖÆμÖμ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //éèÖÃê±Öó·Ö¸î:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;  //TIMÏòéϼÆêyÄ£ê½
        TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_TimeBaseStructure); //¸ù¾YÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉTIMxμÄê±¼ä»ùêyμ¥λ

        TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE ); //ê1ÄüÖ¸¶¨μÄTIM7ÖD¶Ï,ÔêDí¸üDÂÖD¶Ï

                  
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn;
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//ÇàÕ¼óÅÏ輶0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                //×óóÅÏ輶1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                        //IRQí¨μàê1Äü
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);        //¸ù¾YÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉVIC¼Ä′æÆ÷
        
}


//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

extern vu16 USART2_RX_STA;    //        ¶¨ê±Æ÷5        ÅäoÏ′®¿ú2,¿ØÖÆGPRS

void TIM5_SetARR(u16 period)  //¶¨ê±Æ÷5
{
          TIM_SetCounter(TIM5,0);//¼ÆêyÆ÷Çå¿Õ
          TIM5->ARR&=0x00;       //ÏèÇåԤװÔØÖüÆúÖμÎa0
          TIM5->ARR|= period;    //¸üDÂԤװÔØÖüÆúÖμ
}

//¶¨ê±Æ÷5ÖD¶Ï·tÎñ3ìDò                    
void TIM5_IRQHandler(void)   //GPRS
{         
        static u8 i=0;
        
        if(TIM_GetITStatus(TIM5, TIM_IT_Update) != RESET) //êǸüDÂÖD¶Ï
        {                                    
                TIM_ClearITPendingBit(TIM5, TIM_IT_Update  );  //Çå3yTIM5¸üDÂÖD¶Ï±êÖ¾   
                if(Scan_Wtime!=0)//à¶Ñàé¨ÃèÄ£ê½
                {
                        i++;
                        if(i==Scan_Wtime)
                        {
                                i=0;
                                Scan_Wtime = 0;
                                USART2_RX_STA|=1<<15;         //±ê¼Ç½óêÕíê3é
                                TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);  //1رն¨ê±Æ÷5
                                TIM5_SetARR(100-1);      //ÖØDÂéèÖÃÎa10msÖD¶Ï
                        }
                }
                else//·Çà¶Ñàé¨ÃèÄ£ê½
        {
             USART2_RX_STA|=1<<15;             //±ê¼Ç½óêÕíê3é
                         TIM_Cmd(TIM5, DISABLE);     //1رÕTIM5
                          
                }
        }            
}

//í¨óö¨ê±Æ÷ÖD¶Ï3õê¼»ˉ
//Õaàïê¼ÖÕÑ¡ÔñÎaAPB1μÄ2±¶£¬¶øAPB1Îa36M
//arr£o×Ô¶ˉÖØ×°Öμ¡£
//psc£oê±ÖóÔ¤·ÖÆμêy                 
void TIM5_Int_Init(u16 arr,u16 psc)
{        
        NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
        TIM_TimeBaseInitTypeDef  TIM_TimeBaseStructure;

        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM5, ENABLE);//TIM5ê±Öóê1Äü   
        
        //¶¨ê±Æ÷TIM73õê¼»ˉ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr;                    //éèÖÃÔúÏÂò»¸ö¸üDÂê¼t×°èë»î¶ˉμÄ×Ô¶ˉÖØ×°ÔؼÄ′æÆ÷ÖüÆúμÄÖμ        
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc;                  //éèÖÃóÃà′×÷ÎaTIMxê±ÖóÆμÂê3yêyμÄÔ¤·ÖÆμÖμ
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;    //éèÖÃê±Öó·Ö¸î:TDTS = Tck_tim
        TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;//TIMÏòéϼÆêyÄ£ê½
        TIM_TimeBaseInit(TIM5, &TIM_TimeBaseStructure);            //¸ù¾YÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉTIMxμÄê±¼ä»ùêyμ¥λ

        TIM_ITConfig(TIM5,TIM_IT_Update,ENABLE );                  //ê1ÄüÖ¸¶¨μÄTIM5ÖD¶Ï,ÔêDí¸üDÂÖD¶Ï


        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM5_IRQn;  
        //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM6_DAC_IRQn  ;  
        //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;   //ÇàÕ¼óÅÏ輶0
        //NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                   //×óóÅÏ輶1
        
                NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;   //ÇàÕ¼óÅÏ輶0
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;                   //×óóÅÏ輶1
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;                           //IRQí¨μàê1Äü
        NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);                                   //¸ù¾YÖ¸¶¨μÄ2Îêy3õê¼»ˉVIC¼Ä′æ
        
}
| 2017-6-24 12:46 | 显示全部楼层
中断向量配置的都是一样的,肯定有问题。
| 2017-12-17 21:16 | 显示全部楼层
中断中, 不要随便地关闭定时器
| 2017-12-24 10:33 | 显示全部楼层
1楼说的有道理
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主

论坛热帖

关闭

热门推荐上一条 /6 下一条

分享 快速回复 返回顶部 返回列表