[IDE] 【萤火虫ESP32体验】——DHT11 OLED温度显示

[复制链接]
1086|10
 楼主 | 2018-3-20 17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 一路向北lm 于 2018-3-20 17:53 编辑

自己焊接的ESP32转接板,加上DHT11和OLED做了一个温湿度检测的小实验。(OLED屏幕不小心被摔坏了,还能将就用)
本次需要并且驱动了一片iic接口的OLED

        OLED_ShowFontHZ(16*0,0,0,16,1);         //E
        OLED_ShowFontHZ(16*1,0,1,16,1);   //S
         OLED_ShowFontHZ(16*2,0,2,16,1);   //P
         OLED_ShowFontHZ(16*3,0,3,16,1);   //3
         OLED_ShowFontHZ(16*4,0,4,16,1);   //2
         OLED_ShowFontHZ(16*5,0,5,16,1);   //评测
         OLED_ShowFontHZ(16*6,0,6,16,1);   //2
         OLED_ShowFontHZ(16*7,0,7,16,1);   //1
          OLED_ShowFontHZ(1,45,8,16,1);          //i
         OLED_ShowFontHZ(17,45,10,16,1);  //c
         OLED_ShowFontHZ(65,45,9,16,1);   //网
         OLED_ShowFontHZ(81,45,10,16,1);  //站

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主 | 2018-3-20 17:27 | 显示全部楼层
OLED 相关驱动
//¿ªÆôOLEDÏÔʾ   
void OLED_Display_On(void)
{
        OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDCÃüÁî
        OLED_WR_Byte(0X14,OLED_CMD);  //DCDC ON
        OLED_WR_Byte(0XAF,OLED_CMD);  //DISPLAY ON
}
//¹Ø±ÕOLEDÏÔʾ     
void OLED_Display_Off(void)
{
        OLED_WR_Byte(0X8D,OLED_CMD);  //SET DCDCÃüÁî
        OLED_WR_Byte(0X10,OLED_CMD);  //DCDC OFF
        OLED_WR_Byte(0XAE,OLED_CMD);  //DISPLAY OFF
}                                            
//ÇåÆÁº¯Êý,ÇåÍêÆÁ,Õû¸öÆÁÄ»ÊǺÚÉ«µÄ!ºÍûµãÁÁÒ»Ñù!!!          
void OLED_Clear(void)  
{  
        u8 i,n;  
        for(i=0;i<8;i++)for(n=0;n<130;n++)OLED_GRAM[n][i]=0X00;  
        OLED_Refresh_Gram();//¸üÐÂÏÔʾ
}
//»­µã
//x:0~127
//y:0~63
//t:1 Ìî³ä 0,Çå¿Õ                                  
void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t)
{
        u8 pos,bx,temp=0;
        if(x>131||y>63)return;//³¬³ö·¶Î§ÁË.
        pos=7-y/8;
        bx=y%8;
        temp=1<<(7-bx);
        if(t)OLED_GRAM[x][pos]|=temp;
        else OLED_GRAM[x][pos]&=~temp;            
}
//x1,y1,x2,y2 Ìî³äÇøÓòµÄ¶Ô½Ç×ø±ê
//È·±£x1<=x2;y1<=y2 0<=x1<=127 0<=y1<=63                  
//dot:0,Çå¿Õ;1,Ìî³ä          
void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot)  
{  
        u8 x,y;  
        for(x=x1;x<=x2;x++)
        {
                for(y=y1;y<=y2;y++)OLED_DrawPoint(x,y,dot);
        }                                                                                                            
        OLED_Refresh_Gram();//¸üÐÂÏÔʾ
}
//ÔÚÖ¸¶¨Î»ÖÃÏÔʾһ¸ö×Ö·û,°üÀ¨²¿·Ö×Ö·û
//x:0~127
//y:0~63
//mode:0,·´°×ÏÔʾ;1,Õý³£ÏÔʾ                                 
//size:Ñ¡Ôñ×ÖÌå 16/12
void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 size,u8 mode)
{                                  
        u8 temp,t,t1;
        u8 y0=y;
        chr=chr-' ';//µÃµ½Æ«ÒƺóµÄÖµ                                  
    for(t=0;t<size;t++)
    {   
                if(size==12)temp=oled_asc2_1206[chr][t];  //µ÷ÓÃ1206×ÖÌå
                else temp=oled_asc2_1608[chr][t];                 //µ÷ÓÃ1608×ÖÌå                                   
        for(t1=0;t1<8;t1++)
                {
                        if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
                        else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
                        temp<<=1;
                        y++;
                        if((y-y0)==size)
                        {
                                y=y0;
                                x++;
                                break;
                        }
                }           
    }         
}
//m^nº¯Êý
u32 oled_pow(u8 m,u8 n)
{
        u32 result=1;         
        while(n--)result*=m;   
        return result;
}                                  
//ÏÔʾ2¸öÊý×Ö
//x,y :Æðµã×ø±ê         
//len :Êý×ÖµÄλÊý
//size:×ÖÌå´óС
//mode:ģʽ        0,Ìî³äģʽ;1,µþ¼Óģʽ
//num:ÊýÖµ(0~4294967295);                           
void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size)
{                
        u8 t,temp;
        u8 enshow=0;                                                  
        for(t=0;t<len;t++)
        {
                temp=(num/oled_pow(10,len-t-1))%10;
                if(enshow==0&&t<(len-1))
                {
                        if(temp==0)
                        {
                                OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,' ',size,1);
                                continue;
                        }else enshow=1;
                          
                }
                 OLED_ShowChar(x+(size/2)*t,y,temp+'0',size,1);
        }
}
//ÏÔʾ×Ö·û´®
//x,y:Æðµã×ø±ê  
//*p:×Ö·û´®ÆðʼµØÖ·
//ÓÃ16×ÖÌå
void OLED_ShowString(u8 x,u8 y,const u8 *p)
{
// #define MAX_CHAR_POSX 122
#define MAX_CHAR_POSX 126
#define MAX_CHAR_POSY 58         
    while(*p!='\0')
    {      
        if(x>MAX_CHAR_POSX){x=0;y+=16;}
        if(y>MAX_CHAR_POSY){y=x=0;OLED_Clear();}
        OLED_ShowChar(x,y,*p,16,1);         
        x+=8;
        p++;
    }  
}       
//ÏÔʾºº×Ó
//x,y:Æðµã×ø±ê  
//pos:Êý×éλÖúº×ÓÏÔʾ
//size:×ÖÌå´óС
//mode:0,·´°×ÏÔʾ;1,Õý³£ÏÔʾ
void OLED_ShowFontHZ(u8 x,u8 y,u8 pos,u8 size,u8 mode)
{
        u8 temp,t,t1;
        u8 y0=y;  
        u8 csize=(size/8+((size%8)?1:0))*(size);//µÃµ½×ÖÌåÒ»¸ö×Ö·û¶ÔÓ¦µãÕó¼¯ËùÕ¼µÄ×Ö½ÚÊý       
        if(size!=12&&size!=16&&size!=24)return;        //²»Ö§³ÖµÄsize
         
        for(t=0;t<csize;t++)
        {                                                                                                     
                if(size==12)temp=FontHzk[pos][t];                    //µ÷ÓÃ1206×ÖÌå
                else if(size==16)temp=FontHzk[pos][t];        //µ÷ÓÃ1608×ÖÌå
                else if(size==24)temp=FontHzk[pos][t];        //µ÷ÓÃ2412×ÖÌå
                else return;                                                                //ûÓеÄ×Ö¿â
        for(t1=0;t1<8;t1++)
                {
                        if(temp&0x80)OLED_DrawPoint(x,y,mode);
                        else OLED_DrawPoint(x,y,!mode);
                        temp<<=1;
                        y++;
                        if((y-y0)==size)
                        {
                                y=y0;
                                x++;
                                break;
                        }
                }           
        }         
}        
 楼主 | 2018-3-20 17:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 一路向北lm 于 2018-3-20 17:52 编辑

本次对ESP32的评测就到这里了,哈哈,以后再有什么喜欢再来评测,感谢21ic 提供的板卡。感谢@巧克力娃娃

评论

巧克力娃娃 2018-3-20 23:37 回复TA
THX! 
| 2018-3-21 08:16 | 显示全部楼层
感谢分享
| 2018-3-21 15:10 | 显示全部楼层
不错,可以分享一下OLED iic的驱动程序吗,我用STM32驱动不起来,不知道是硬件还是软件原因

评论

877049204 2018-5-4 10:38 回复TA
@一路向北lm :老铁,等着你发32的驱动呢,有空发一下呗 
一路向北lm 2018-3-21 15:47 回复TA
好的,等下发个32驱动OLED的 
| 2018-3-22 08:10 | 显示全部楼层
877049204 发表于 2018-3-21 15:10
不错,可以分享一下OLED iic的驱动程序吗,我用STM32驱动不起来,不知道是硬件还是软件原因 ...

不同mcu的驱动能通用?
移植、调时序,工作量也不少吧?
| 2018-3-22 14:27 | 显示全部楼层
dirtwillfly 发表于 2018-3-22 08:10
不同mcu的驱动能通用?
移植、调时序,工作量也不少吧?

IIC底层驱动用的是模拟IIC还是硬件IIC,模拟的改一下管脚就行,我看你的代码应该是模拟方式
| 2018-8-3 00:14 | 显示全部楼层
乱码一大堆;哦
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主

论坛热帖

关闭

热门推荐上一条 /3 下一条

快速回复 返回顶部 返回列表