[M0] TM20输入捕获功能

[复制链接]
456|2
 楼主 | 2018-10-16 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
923545bc59ef6129fd.png
1.对应复用功能5  GPIO初始化
2.可选择触发模式:// Rising to Rising edge   // Rising to Falling edge  // Falling to Falling edge  / Falling to Rising edge
3.贴上源码

//*************************************************************************************************************
//****************************TM20ÊäÈ벶»ñ¹¦ÄÜ
//************************************************************************************************************
#include "MG32x02z__Common_DRV.H"
#include "MG32x02z_DRV.H"


void ChipInit(void);
void Sample_Code(void);
uint32_t CaptureData;

#define TM20_IC0_TriggerSrc       3
//************************************************************************************************************
void Sample_TM20_Capture(void)
{  
    TM_TimeBaseInitTypeDef TM_TimeBase_InitStruct;
    //===Set CSC init====
    //MG32x02z_CSC_Init.h(Configuration Wizard)
    //Select CK_HS source = CK_IHRCO
    //Select IHRCO = 12M
    //Select CK_MAIN Source = CK_HS
    //Configure PLL->Select APB Prescaler = CK_MAIN/1
    //Configure Peripheral On Mode Clock->TM20 = Enable
    //Configure Peripheral On Mode Clock->Port B = Enable
    //==Set GPIO init
    //TM20_IC0 pin config:
    //MG32x02z_GPIO_Init.h(Configuration Wizard)->Use GPIOB->Pin4
    //GPIO port initial is 0xFFFF
    //PB4 mode is ODO
    //PB4 function TM20_IC0
    TM_DeInit(TM20);
    TM_TimeBaseStruct_Init(&TM_TimeBase_InitStruct);
    TM_TimeBase_InitStruct.TM_MainClockDirection =TM_UpCount;
    TM_TimeBase_InitStruct.TM_Period = 65535;
    TM_TimeBase_InitStruct.TM_Prescaler = 65535;
    TM_TimeBase_InitStruct.TM_CounterMode = Full_Counter;   
    TM_TimeBase_Init(TM20, &TM_TimeBase_InitStruct);
    // 2.config overwrite mode (keep data)
    TM_IC0OverWritten_Cmd(TM20, TM_Keep);
    // 3.config TM20 channel 0 function
    TM_CH0Function_Config(TM20, TM_InputCapture);
    TM_IN0Source_Select(TM20, IC0); // TM20_IN0 from IC0 (PB4)            
    // 4.config TRGI mode
    TM_TriggerSource_Select(TM20,TRGI_IN0);   
#if (TM20_IC0_TriggerSrc == 1)      // Rising to Rising edge   
    TM_TRGICounter_Select(TM20,TRGI_StartupRising);
    TM_TRGIPrescaler_Select(TM20,TRGI_StartupRising);
    TM_IN0TriggerEvent_Select(TM20, IC_RisingEdge);   
#elif (TM20_IC0_TriggerSrc == 2)    // Rising to Falling edge
    TM_TRGICounter_Select(TM20,TRGI_StartupRising);
    TM_TRGIPrescaler_Select(TM20,TRGI_StartupRising);
    TM_IN0TriggerEvent_Select(TM20, IC_FallingEdge);   
#elif (TM20_IC0_TriggerSrc == 3)    // Falling to Falling edge
    TM_TRGICounter_Select(TM20,TRGI_StartupFalling);
    TM_TRGIPrescaler_Select(TM20,TRGI_StartupFalling);
    TM_IN0TriggerEvent_Select(TM20, IC_FallingEdge);   
#elif (TM20_IC0_TriggerSrc == 4)    // Falling to Rising edge
    TM_TRGICounter_Select(TM20,TRGI_StartupFalling);
    TM_TRGIPrescaler_Select(TM20,TRGI_StartupFalling);
    TM_IN0TriggerEvent_Select(TM20, IC_RisingEdge);  
#endif   
    TM_ClearFlag(TM20, TMx_CF0A | TMx_CF0B);
    TM_Timer_Cmd(TM20,ENABLE);
    return;
}
//************************************************************************************************************
void Sample_GPIO_RWInit(void)
{
                                uint16_t  ReadData;
                                PIN_InitTypeDef PINX_InitStruct;   
                                PINX_InitStruct.PINX_Mode                                  = PINX_Mode_OpenDrain_O;            //Ñ¡ÔñIOģʽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                //     1.QB: Quasi-Bidirection mode only for PC )
                                PINX_InitStruct.PINX_PUResistant        = PINX_PUResistant_Enable;          //ÄÚ²¿ÉÏÀ­
                                PINX_InitStruct.PINX_Speed              = PINX_Speed_Low;                   //ÉèÖÃËٶȠ                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                PINX_InitStruct.PINX_OUTDrive           = PINX_OUTDrive_Level0;             //Êä³öÄÜÁ¦ÉèÖà                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                PINX_InitStruct.PINX_FilterDivider      = PINX_FilterDivider_Bypass;        //Ñ¡ÔñÊäÈëµÄÂ˲¨·ÖƵÆ÷
                                PINX_InitStruct.PINX_Inverse            = PINX_Inverse_Disable;             //ÊäÈëÐźÅÊÇ·ñ·´×ª
                                PINX_InitStruct.PINX_Alternate_Function = 5;                                //Ñ¡ÔñGPIOģʽ
                                GPIO_PinMode_Config(PINB(4),&PINX_InitStruct);                              //PA0 ÅäÖ
        PB4=1;  
               PINX_InitStruct.PINX_Alternate_Function = 0;                                //Ñ¡ÔñGPIOģʽ
                                GPIO_PinMode_Config(PINB(1),&PINX_InitStruct);                              //PA0 ÅäÖ       
}
//************************************************************************************************************
int main()
{

    ChipInit();
    Sample_GPIO_RWInit();
    while(1)
    {
               Sample_TM20_Capture();
                                  while(TM_GetSingleFlagStatus(TM20,TMx_CF0A) == DRV_UnHappened);
                CaptureData = TM_GetIC0Value(TM20);
                TM_ClearFlag(TM20, TMx_CF0A | TMx_CF0B);
                                  PB1=0;
                       
    }
}| 2018-10-16 17:11 | 显示全部楼层
我一直搞不懂这个,输入捕获是干啥用的。。

使用特权

评论回复
 楼主 | 2018-10-16 17:59 | 显示全部楼层
自己多试试

使用特权

评论回复
扫描二维码,随时随地手机跟帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

我要发帖 投诉建议 创建版块 申请版主

快速回复

您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式

论坛热帖

在线客服 快速回复 返回顶部 返回列表