GD32F103CBT6的CAN0发送问题

[复制链接]
175|6
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
cx103931118cc|  楼主 | 2022-5-11 14:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 cx103931118cc 于 2022-5-12 14:02 编辑

void CAN_Mode_Init(void)
{
        can_parameter_struct          can_parameter;
  can_filter_parameter_struct   can_filter;
        
        rcu_periph_clock_enable(RCU_GPIOA);                                       //ʹÄÜPORTAʱÖÓ
        rcu_periph_clock_enable(RCU_CAN0);                                        //ʹÄÜCAN0ʱÖÓ
//        rcu_periph_clock_enable(RCU_AF);
        can_struct_para_init(CAN_INIT_STRUCT, &can_parameter);                    //Can³õʼ»¯²ÎÊý½á¹¹Ìå
        can_struct_para_init(CAN_FILTER_STRUCT, &can_filter);   
//        
       gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_AF_PP , GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_12);       //33=PA12=CAN0_TX,ÉèÖÃÍÆÍìÊä³ö
        gpio_init(GPIOA, GPIO_MODE_IPU, GPIO_OSPEED_50MHZ, GPIO_PIN_11);  //32=PA11=CAN0_RX,ÉèÖø¡¿ÕÊäÈë
//        gpio_pin_remap_config(GPIO_CAN_PARTIAL_REMAP,DISABLE);
        
                 //Can¹ýÂËÆ÷²ÎÊý½á¹¹Ìå
  //CANµ¥ÔªÉèÖÃ
        can_deinit(CAN0);
  can_parameter.time_triggered = DISABLE;                                   //·Çʱ¼ä´¥·¢Í¨ÐÅģʽ
  can_parameter.auto_bus_off_recovery = DISABLE;                            //·Ç×Ô¶¯ÀëÏ߻ָ´
  can_parameter.auto_wake_up = DISABLE;                                     //·Ç×Ô¶¯»½ÐÑ
  can_parameter.no_auto_retrans = DISABLE;                                  //·Ç×Ô¶¯ÖØ´«
  can_parameter.rec_fifo_overwrite = DISABLE;                               //·Ç½ÓÊÕFIFOÂúʱ¸²¸Ç
  can_parameter.trans_fifo_order = DISABLE;                                 //·Ç·¢ËÍFIFO˳Ðò  
  can_parameter.working_mode = CAN_NORMAL_MODE;                             //ģʽÉèÖãºÆÕͨģʽ
        
  //ÉèÖò¨ÌØÂÊBand=APB1(108M)/(1TQ+5TQ+3TQ)/Prescaler=108M/(1+5+3)/48=250Kpbs
  can_parameter.resync_jump_width = CAN_BT_SJW_1TQ;                         //ÔÙͬ²½²¹³¥¿í¶È
  can_parameter.time_segment_1 = CAN_BT_BS1_5TQ;                            //λ¶Î1
  can_parameter.time_segment_2 = CAN_BT_BS2_3TQ;                            //λ¶Î2
  can_parameter.prescaler = 48;                                             //²¨ÌØÂÊ·ÖƵϵÊý  
  can_init(CAN0, &can_parameter);
        
        //ÉèÖùýÂËÆ÷
        can_filter.filter_number = 0;                     //¹ýÂËÆ÷0
        can_filter.filter_mode = CAN_FILTERMODE_MASK;     //ÆÁ±Îλģʽ
  can_filter.filter_bits = CAN_FILTERBITS_32BIT;    //32λ¿í
  can_filter.filter_list_high = 0x0000;             //32λID
  can_filter.filter_list_low = 0x0000;
  can_filter.filter_mask_high = 0x0000;             //32λMASK
  can_filter.filter_mask_low = 0x0000;  
  can_filter.filter_fifo_number = CAN_FIFO0;        //¹ýÂËÆ÷0¹ØÁªµ½FIFO0
  can_filter.filter_enable=ENABLE;                  //¼¤»î¹ýÂËÆ÷0
  can_filter_init(&can_filter);                     //Â˲¨Æ÷³õʼ»¯
}
unsigned char Can_Send_Msg(unsigned char* msg,unsigned char len)
{
        unsigned char mbox;
        unsigned short int i=0;
        can_trasnmit_message_struct TxMessage;
        TxMessage.tx_sfid=0x12;                           //±ê×¼±êʶ·û
        TxMessage.tx_efid=0x12;                           //ÉèÖÃÀ©Õ¹±êʾ·û
        TxMessage.tx_ff=CAN_FF_STANDARD;                  //±ê×¼Ö¡
        TxMessage.tx_ft=CAN_FT_DATA;                      //Êý¾ÝÖ¡
        TxMessage.tx_dlen=len;                            //Òª·¢Ë͵ÄÊý¾Ý³¤¶È
        for(i=0;i<len;i++)
        TxMessage.tx_data=msg;
        mbox=can_message_transmit(CAN0,&TxMessage);
        i=0;
        while((can_transmit_states(CAN0,mbox)==CAN_TRANSMIT_FAILED)&&(i<0XFFF))i++;        //µÈ´ý·¢ËͽáÊø
        if(i>=0XFFF)return 1;
        return 0;         
}

          Res=Can_Send_Msg(Canbuf,8);
                        if(Res)
                        {
                                LED_D1_ON;
                        }
                        else
                        {
                                LED_D2_ON;
                        }使用特权

评论回复
cx103931118cc|  楼主 | 2022-5-11 14:35 | 显示全部楼层
这个CAN发送不成功,不知道哪里没有配置好,有谁知道帮忙指导一下

使用特权

评论回复
guijial511| | 2022-5-11 19:41 | 显示全部楼层
用示波器看看波形

使用特权

评论回复
sagade| | 2022-5-12 11:26 | 显示全部楼层
引脚配置的程序怎么被注释掉了?

使用特权

评论回复
cx103931118cc|  楼主 | 2022-5-12 14:03 | 显示全部楼层
guijial511 发表于 2022-5-11 19:41
用示波器看看波形

用示波器看也没有数据,也测不到波特率,程序执行后是发送成功了的D2指示灯亮了,就是没有数据

使用特权

评论回复
cx103931118cc|  楼主 | 2022-5-12 14:04 | 显示全部楼层
sagade 发表于 2022-5-12 11:26
引脚配置的程序怎么被注释掉了?

忘记改回来了,没有注释也是不行,D2指示灯是亮的,但是就是没有数据

使用特权

评论回复
sagade| | 2022-5-15 21:38 | 显示全部楼层
波特率250K?
APB1最大54M啊,注释里面写了108M,prescaler改成24试试

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则