case和if

[复制链接]
736|2
手机看帖
扫描二维码
随时随地手机跟帖
zhaoqiansh|  楼主 | 2022-8-24 12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
module comcase (
    input wire a, b, c, d,
    output reg e
    );
   
    always @(a or b or c or d)
        case ({a, b})
            2'b11: e = d;
            2'b10: e = ~c;
            2'b01: e = 1'b0;
            2'b00: e = 1'b1;
        endcase
endmodule

module compif (
    input  wire a, b, c, d,
    output reg e
    );
   
    always @(a or b or c or d)
        if (a & b)
            e = d;
        else if (a & ~b)
            e = ~c;
        else if (~a & b)
            e = 1'b0;
        else if (~a & ~b)
            e = 1'b1;
endmodule

使用特权

评论回复

相关帖子

zhaoqiansh|  楼主 | 2022-8-24 12:15 | 显示全部楼层
两个代码功能一样,都是条件完备的选择语句

使用特权

评论回复
zhongbob| | 2022-8-25 22:29 | 显示全部楼层
有啥发现

使用特权

评论回复
发新帖 我要提问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则